ดอกกาสะลอง. . *
เป็นดอกไม้ที่รู้จักกันแพร่หลายในถิ่นล้านนา  มีดอกสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธฺ์และคุณงามความดีเปรียบประดุจชื่อเสียงและเกียรติคุณ  ดอกกาสะลองเป็นดอกไม้มงคล นำมาซึ่งชื่อเสียง
เมื่อลมพัด ดอกกาสะลองที่บานสะพั่ง จะหลุดล่วงพริ้วไหวตามแรงลมเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ
แรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ลวดลายนี้ คือดอกกาสะลองเป็นสัญลักษณ์ของบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนต่อไป

 

ผู้ออกแบบ

น.ส. มานิตา  สุวรรณา
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 52544303023-0

email – Choumanit@hotmail.com

Test PEEP Flower