จำนวนไม้ แถว ตะกอ ในการทอ                                      40 ไม้ แถว ตะกอ

ประเภทของลวดลาย                                                         ลายหลัก 1 ลาย

กุดสูน

ลายประกอบ 2 ลาย

ลายดั้งเดิม ลายผสม

ลักษณะการทอ                                                                    จก

แหล่งกำเนิดดลวดลาย (พ.ศ.2547 )                                  80 – 110

วัสดุที่ใช้ในการทอ                                                               ฝ้ายโรงงาน ฝ้ายเกลียว ฝ้ายพ่าย

สีที่ใช้                                                                                    เคมี

ประวัติความเป็นมาของลวดลาย                                         กุดสูนเป็นลายจกตีนซิ่นน้ำท่วมหรือซิ่นดอยเต่า กุดสูนเปนลายดั้งเดิมของกลุ่มไตยวนเชียงใหม่ สาเหตุเรียกว่า “กุดสูน” ทั้งนี้เนื่องจากช่างทอได้นำลวดลายต่างชนิดมารวมกันเป็นลวดลายใหม่หรือการนำเอาลวดลายที่ขาดเป็นส่วนๆมาประกอบกันเป็นลวดลายใหม่จึงเรียกว่า”กุดสูน”หรือการนำมาเจือคลุกเคล้าให้เข้ากันและแลดูงามตา ลายกุดสูนประกอบไปด้วยลายหลักคือเชียงแสนหงศ์ขาวหรือหงส์ดำ ขันตะกอน ทางนกล้อม ( ทางหมายถึง แนวหรือเส้นที่อยู่ด้านนอกล้อมรอบลวดลายภายใน) ลายประกอบ 2 ลายได้แก่ห้องนก และสะเปา

ประโยชน์ใช้สอย                                                                  ใช้สำหรับทอเป็นตีนซิ่นใช้ต่อกับตัวซิ่นเท่านั้น

หมายเหตุ                                                                              นกคู่ให้ใช้เทคนิควิธํีการจกอย่างเดิม มีการเปลีีนแปลงเฉพาะสีในหน่วยนกคู่ทุกหน่วยตามความต้องการของช่างทอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ออกแบบ : นางสาว พนิดา มาเรือน

E-mail: wirawan_ping@hotmail.com

ดาวน์โหลด ลายกุดสูน