เป็นการออกแบบลวดลายทอจากดอกสับปะรด โดยการนำรูปทรงของผลสับปะรดมาใช้ในการออกแบบ และใช้สีของดอกสับปะรดผสมผสานกับใบสับปะรดมาใช้เป็นสีในลวดลายผ้าทอผืนนี้

จำนวนตะกอ 12 ไม้ถีบ 12

ผู้ออกแบบ นางสาว กัญญารัตน์  ปังประเสริฐกุล

E-mail : natural_truelife@hotmail.com
ดาวน์โหลด ดอกสัปปะรด