จำนวนไม้ แถว ตะกอ ในการทอ            46ไม้ แถวตะกอ

ประเภทของลวดลาย                               ลายหลักหนึ่งลาย

– ดอกหน่วยหงส์คู่ขันนกน้อย

ลายประกอบหนึ่งลาย

– ลายแมงคา    – สะเปา

ชนิดลาย                                                     ลายดั้งเดิม

ลักษณะการทอ                                          จก

แหล่งกำเนิดลวดลาย                               บ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

อายุของลวดลาย (พ.ศ. 2547)             70-100ปี

วัสดุที่ใช้ในการทอ                                   ฝ้ายโรงงาน ฝ้ายเกลียว ฝ้ายพ่าย

สีที่ใช้                                                         เคมี

ประวัติความเป็นมา  ลายดอกหน่วยหงส์คู่ขันนกแต่เดิมไม่มีชื่อเรียก เรียกกันแต่เพียงว่าลายจกดอยเต่าหรือลายจกซิ่นน้ำท่วมหรือลายซิ่นบ้านแอ่นก็เรียกลายดอกหน่วยหงส์คู่ขันนกน้อยเป็นชื่อที่รองศาสตราจารย์ทางพันธ์ วรรมาศได้เป็นผู้ตั้งชื่อลาย โดนวิธีการสอบถามจากชาวบ้านแอ่น ในการเรียกลายจกของซิ่นน้ำท่วมบ้านแอ่นจึงได้ชื่อเรียกเป็น ลายดอกหน่วยหงส์คู่ขันนกน้อย และลายแมงคากับสะเปาซึ่งเป็นลายประดอบ

ประโยชน์ใช้สอย ใช้สำหรับจกเป็นตีนซิ่นต่อกับตัชิ่นชนิดต่างๆ ไม่นิยมนำลวดลายไปจกประกอบผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ผู้ทำ นายสุรัตน์  มณีเรือง ออกแบบสิ่งทอปี 4

E-mail ma_ju14@hotmail.com

ดาวน์โหรดลายทอลายจก