แรงบันดาลใจที่ได้  คือ  ในสมัยเด็กๆดิฉันได้ไปเที่ยวชมเรืองจําแล้วได้เห็นห้องนํ้าของนักโทษที่มีปูนสี่เหลื่ยมกั้นไว้แสดงให้เห็นถึงการไม่ได้รับความเป็นอิสระ1