การดัดแปลงลายดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นนามธรรม(Abstract) ให้แสดงออกมาโดยที่ยังคงเค้าโครงเดิมไว้อยู่เล็กน้อย ทำให้เป็นแบบที่ทันสมัยมากขึ้น

ชื่อผู้เขียน น.ส.กรกนก  อินทะนิน

อีเมล i_n_thanin@windowslive.com

ดาวน์โหลดลายทอกรกนก อินทะนิน 0001