ผ้าไหมยกดอกลำพูน เป็นงานหัตถกรรมที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจ.ลำพูนมายาวนาน ตั้งแต่สมัยของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ชายาในรัชกาลที่5 ที่ทรงนำเอาวิธีการทอผ้ามาจากในวังมาสู่คุ้มเจ้าในภาคเหนือ และสืบทอดกันมาจนกระทั่งมาถึงยุคเฟื่องฟูในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯที่ทรง

­นำผ้าไหมยกดอกลำพูนไปตัดเย็บเป็นชุดไทยพระราชนิยม ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูนไปขึ้นทะเบียน เป็นสิ่งบ­่งช๊้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เพื่อปกป้องภูมิปัญญาและไม่ให้ใครมาลอกเลียนแบบ และเพื่อบ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจ.ลำพูนเท่า นั้น จนเป็นที่สนใจของคนไทยและต่างประเทศ โดยมีการยกย่องว่าเป็นสินค้าหัตถฝีมือที่งดงาม วิตรบรรจง ควรค่าแก่การสวมใส่และรักษาไว้เคียงคู่ประเทศไทยต่อไป

ลายยกดอกลำพูน  เทคนิค : ยกดอก   จำนวน  16  ตะกอ  16  ม้าถีบ   จำนวนเส้นด้ายยืน  240  จำนวนเส้นด้ายพุ่ง 600

น.ส. มานิตา สุวรรณา  น.ส.เจียรไนย  ชัยนาค  e – mail : choumanit@hotmail.com

bo_fe@hotmail.com

ดาวน์โหลดลายยกดอกYok Dok Lamphun