จำนวนไม้ แถว ตะกอ ในการทอ : 28 ไม้ แถว ตะกอ
ประเภทลวดลาย                           :  ลายหลัก 1 ลาย
– หงส์เครือใหญ่, น้ำอ่าง
ลายประกอบ 7 ลาย
-นกกุมม้า  -ขออุ้ม   -นกฮ่วมต้น   -นกสร้อย  -นาค   -ขอบ่ฮู้แล้ว(ขอไล่)  – คอบไฮย้อยนกสร้อย(คลอบไทรย้อยนกสร้อยเครื่อง)

ชนิดลาย: ลายดั้งเดิม

ลักษณะการทอ: จก

แหล่งกำเนิดลวดลาย: บ้านคุ้มและบ้านนาทะเลตำบลชัยจุมพร และตำบลใกล้เคียง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

อายุของลวดลาย(พ.ศ.2547) :80 -100ปี

วัสดุที่ใช้ในการทอ:ไหม,ฝ้ายปั่นมือ,ฝ้านโรงงาน,ฝ้ายเกลียว,ฝ้ายพ่าย

สีที่ใช้:เคมี

ประวัติความเป็นมาของลวดลาย: ลายหงส์ใหญ่หรอลายน้ำอ่างเป็นลายที่ช่างทอในอำเภอเมืองลับแลเป็นผู้ทอลายนี้เป็ฯลายดั้งเดิมกลุ่มไตยวน ลายหงส์ใหญ่และลายนำ้อ่างเป็นลายเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกด้วยกันสอง ชื่อ รูปแบบของลายหลักและลายประกอบหน้าจะได้รูปแบบลวดลายมาจากลายกลุ่มไตยวน ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอนและได้นำมาปรับปรุงรูปแบบ เป็นแบบฉบับของตนเอง ตั้งแต่คงรูปแบบของลายหลักไว้ เพื่อเป็นการให้ทราบแหล่งที่มาของลวดลายไว้ ช่างทออำเภอลับแล จึงได้กำหนดชื่อลายว่า”ลายน้ำอ่าง”และในส่วนหลักมีหงส์คู่สองตัวใหญ่และสองตัวเล็กจึงร่วมเรียกว่า”หงส์เครือใหญ่”แทน”ลายน้ำอ่าง”หรือเรียกลายน้ำอ่างแทนลายหงส์เครือใหญ่ใช้สำหรับจกเป็นตีนซิ่นต่อกับตัวซิ่นนิยมต่อกับซิ่นมุกเท่านั้น ในปัจจุบันมีการใช้ตีนซิ่นลายหงส์เครือใหญ่ต่อเข้ากับตัวซิ่นชนิดต่างๆได้เช่น ซิ่นลายก่านขอหรือซิ่นมุกโดดตามแบบซิ่น ของตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อผู้ออกแบบ: นางสาวกัญญารัตน์ ปังประเสริฐกุล

E-Mail: natural_truelife@htomail.com

ดาวน์โหลดลาย หงส์เครือใหญ่,น้ำอ่างลายหงส์เครือใหญ่,น้ำอ่าง