จำนวนไม้ แถว ตะกอ ในการทอ 34 ไม้แถว ตะกอ

ประเภทของลวดลาย  ลายหลัก 1 ลาย

ดอกหน่วยหงส์ขันนกคู่

ลายประกอบ 2 ลสย

สะเปาน้อยห้อยนก     นาคน้อยห้องนก

ชนิดของลาย   ลายดั้งเดิม

ลักษณะการทอ จก

แหล่งกำเนิดลวดลาย  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อายุของลวดลาย (2547)  80 – 100 ปี

วัสดุที่ใช้ในการทอ  ไหม ,ฝ้าย, ฝ้ายเกรียว

สีที่ใช้  เคมี

ประวัติความเป็นมาของลวดลาย  ลายดอกหน่วยหงส์ขันนกคู่ เป็นลายจกดั้งเดิมโบราณของกลุ่มไตยวนอำเภอ เมือง จังหวัดน่าน เดิมลายนี้ไม่มีชื่อเรียกและไม่ปรากฎการเรียกว่ากระไร รองศาสตราจารย์ทรงพันธ์ วรรณมาศได้เป็นผู้กำหนดเรียกชื่อลายโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบกับลวดลายจกในกลุ่มเดียวกันแฃะได้กำหนดการเรียกชื่อลายเป็น “ดอกหน่วยขันนกคู่” หากนำลายดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับลายจกซิ่นของชาวแม่แจ่ม ปรากฎว่าลายดอกหน่วงหงส์ขันนกคู่มีรูปแบบและลักษณะของลสยใกล้เคียงกันกับลายเชียงแสนหงส์ดำ หรือลายเชียงแสนขันเชียงแสนลายดอกหน่วงขันนกคู่ มีลายหลัก 1 ลาย และลายประกอบ 2 ลาย คือ ลายหลัก ดอกหน่วงหงส์ขันนกคู่ ลายประกอบสะเปาน้อยห้องนกและนาคน้อยห้องนก

ใช้สำหรับจกเป็นตีนซิ่นต่อกับตัวตัวซิ่น ไม่ว่าจะเป็นตัวซิ่นชนิดใดๆก็ได้ไม่มีข้อบังคับ

ชื่อผู้เขียน  นางสาว นวพร สมานพันธุ์นุวัฒน์ e-mail  i_view_agokiss@hotmail.com

ดาวโหลดลายลายดอกหน่วยหงษ์ขันนกคู่