ลาย กาบซ้อนนกสี่ เป็นลายหน้าหมอนโบราณดั้งเดิม ของกลุ่ม ไตยวนราชบุรี มีลายหลักประกอบกันจำนวน 3 ลาย คือ นกสี่ (นกนอนสี่) อยู่ภายใน ล้อมรอบด้วยลายกาบซ้อนกัน และลายด้านนอกสุดเป็นลายขอลายกาบซ้อนนกสี่