จำนวนไม้  แถว  ตะกอ  ในการทอ   25 ไม้  แถว  ตะกอ

 ประเภทของลวดลาย                          ลายหลัก  1 ลาย  * ดอกในหน่วยโคมรูปนก  (โกมฮูปนก)

ลายประกอบ  2 ลาย    * ห้องนก * สะเปา

ชนิดของลาย                                           ลายดั้งเดิม

ลักษณะการทอ                                       จก

แหล่งกำเนิดลวดลาย                               บ้านทัพ,บ้านไร่  ตำบลท่าผา และ ตำบลใกล้เคียง  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

อายุของลวดลาย  (พ.ศ. 2547)           80 -110  ปี

วัสดุที่ใช้ในการทอ                                  ฝ้ายโรงงาน, ฝ้ายเกลียว, ฝ้ายพ่าย

สีที่ใช้                                                        เคมี

ประวัติความเป็นมาของลวดลาย            โคมรูปนก  เป็นลวดลายดั้งเดิมประกอบไปด้วย  ลายหลัก  “ดอกในหน่วยโคมรูปนก”

มีนกแต่ละตัวเกี่ยวกันเป็นช่อเหมือนโคมจำนวน 1 ลาย และลายประกอบอีก 2 ลาย

ได้แก่ห้องนกและสะเปาลายโคมรูปนกเป็นลายหนึ่งในกลุ่มลาย”โคม” มีเงื่อนไขใน

การจก  14 เงื่อน  เป็นลายที่ยากขึ้นกว่าลายโคมหัวหมอน  (โกมหัวหมอน)  และ

ละกอนน้อย  (ลำปางน้อย)  ซึ่งลายทั้งสองดังกล่าวจะมีเงื่อนในการจก 12 เงื่อน

ประโยชน์ใช้สอย                                     ใช้สำหรับจกเป็นตีนซิ่นต่อกับตัวซิ่น    และจกเป็นลายหน้าหมอน

ผู้เขียนนางสาวพัชราพร   คะเต่ย

e-mail : moomasa@hotmail.com  

ดาวโหลดลายทอ

โคมรูปนก 1