จำนวนไม้ แถว ตะกอ ในการทอ        23ไม้ แถว ตะกอ

ประเภทของลวดลาย                          ลายหลัก 1ลาย

สะเปาลอยซ้อยนก (สำเภาลอยซ้อนนกใน)

ลายประกอบสามลาย

งูห้อยข้าว          ดอกต่อมเครือ(ดอกมะต่อมเครือ)

สะเปาดอกต่อม( สะเปาดอกมะต่อม)

ชนิดของลาย                                        ลายดั้งเดิม

ลักษณะการทอ                                    จก

แหล่งกำเนิดของลวดลาย                   ตำบลห้วยอ้อ ตำบลหัวทุ่ง และตำบลใกล้เคียง

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ลักษณะของลาย(พ.ศ.2547)           80-100 ปี

วัสดุที่ใช้ในการทอ                               ฝ้ายปั่นมือ ฝ้ายโรงงาน ฝ้ายเกลียว ฝ้ายพ่าย

สีที่ใช้                                                     เคมี

ประวัติความเป็นมาของลวดลาย          ลายสะเปาซ้อนนก เป็นลวดลายโบราณของสองลายสะเปาลอยซ้อนนก มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ” สำเภาลอยซ้อนนกใน” (เป็นชื่อเรียกโดยรองศาสตราจารย์ทรงพันธ์ วรรรณ) ลายสะเปาลอยซ้อนนกประกอบไปด้วยลาย4 ลาย คือลายหลัก1 ลายได้แก่ ลายสะเปา ลอยซ้อนนกและลายประกอบอีก3ลาย คืองูห้อยข้าว ดอกต่อมเครือ (ดอกมะต่อมเครือ)คำว่า”มะต่อม”หรือต่อม ภาษาล้านนาแปลว่า กระดุม ส่วนคำว่าเครือ ภาษาล้านนาแปลว่าเป็นแถวยาวติดกัน ดังนั้นลาย “ดอกต่อมเครือ” จึงหมายถึง”ดอกต่อมเครือ” จึงหมายถึงลายที่มีลักษณะเหมือนกระดุมติดต่อกันเป็นแถวยาวๆโดยไม่ขาดออกจาก กัน และสะเปาดอกต่อม

ประโยชน์ใช้สอย                                   ใช้สำหรับจกเป็นลวดลายตีนซิ่นไม่นิยมนำไปทอเป็นลวดลายประกอบผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากลายตีนซิ่นเท่านั้น

ผู้ออกแบบ :น.ส.มานิตา  สุวรรณา

E- mail: choumanit@hotmail.com

Downloadลายสะเปาลอยซ้อนนก (สำเภาลอยซ้อนนกใน)Test Ori