ได้แรงบันดาลใจมาจากการดัดแปลงจากลาย  กุดขันหงส์    ที่มีลายหลัก 1 ลาย  (ลายขันหงส์) ลายประกอบ 2 ลาย (แมงคา ) ,(สะเปา)   ซึ่งได้ตัดทอนและเพิ่มเติมลวดลายให้เป็นลวดลายที่สื่อออกไปเป็นแนวนามธรรม  หรือภาพ Abstract และเปลี่ยนโทนสีเป็นโทนอ่อน ซึ่งลวดลายนี้ สื่อให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในระบบนิเวศที่สมบูรณ์
ผู้ออกแบบ นางสาวเจียรไนย ชับยนาค
E-mail: bo_fe@hotmail.com
ดาวน์โหลด  ลายAbstract ลายกุดขันหงส์ ABkudkunhong