จำนวนไม้ แถว ตะกอ ในการทอ    27 ไม้ แถว ตะกอ

ประเภทของลวดลาย     ลายหลัก 1 ลาย

– บายศรี

ลายประกอบ 3 ลาย

– นาคเลื้อย  – ดอกแก้ว (สี่ไม้)  – สะเปาห้องนก

ชนิดของลาย                  ลายดั้งเดิม

ลักษณะการทอ              จก

แหล่งกำเนิดลวดลาย     อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อายุของลวดลาย ( พ.ศ. 2547 )    80 -130 ปี

วัสดุที่ใช้ในการทอ       ไหม

สีที่ใช้                             เคมี

ประวัติความเป็นมาของลวดลาย          ลายนาคโอบบายศรีตีนขอนกเป็นลายตั้งเดิมโบนาณกลุ่มไตยวนพะเยาลายนาคโอบบายศรีตีนขอนกแต่โบราณไม่มีซื้อเรียก รองศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ วรรณมาศ เป็นผู้เรียกซื้อลายดังกล่าว โดยเปรียบเทรียบกับลายกลุ่มเดียวกัน ลายนาคโอบบายศรีตีนขอนก ลายหลัก “บายศรี” เป็นลายเดียวกันกับลายหลักนาคโอบบายศรีของน่านส่วนผ้าผืนนี้ได้รับตกทอดมาเมื่อตนเองอายุได้ 20 กว่าปีปัจจุบันผ้าผืนนี้อายุได้ 130 ปี ( 2547 ) และมีลักษณะพิเศษ คือเป็นผ้าที่ทอและจกด้วยไหมย้อมสีเคมีทั้งผืนซึ่งแตกต่างตีนชิ่นที่พบโดยทั่วไป

ออกแบบลายโดย น.ส. ศศิพา คำเหล็ก

E:mail  sasipha_nook@hotmail.comเสร็จแล้ว1