การออกแบบลายทอได้แรงบันดาลใจมาจากปลีกล้วย ปลีกล้วยเป็นดอกของต้นกล้วยซึ่งชาวล้านนามีความผูกพันธ์มานาน ในการใช้งานของต้นกล้วยต่างๆมากมาย ในการออกแบบนี้ได้ใช่โครงและโทนสีมาในการออกแบบลายทอลายปลีกล้วย