ได้นำลายยกดอกของลำพูน ได้นำภาพถ่ายจากกาดหลวงเพื่อนำมาทำผ้าลายยกดอกในครั้งนี้คับ

41ตะกอ และ 41ไม้ถีบ

จัดทำโดย นายสุรัตน์  มณีเรือง และ นางสาวถนอมศรี  มณีรัตน์ ลายยกดอก