ผ้าทอยกดอกลำพูน

นางสาวกรกนก  อินทะนิน  และนางสาวพัชราพร  คะเต่ย  ได้นำผืนผ้าจริงมาแกะลวดลาย  จำนวน 32 ตะกอ  32  ไม้ถีบ

ลายยกดอกลำพูน