ลายดอกแก้วซึ่งนำมาทำเป็นผ้าลายยกดอกสี ฟัาขาว  โดย นางสาว วรรณา พฤฒิไทวะ และ นางสาว ภวิษย์พร พายุ ( ออกแบบสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 )ลายยกดอก