ได้รับแรงบันดาลใจมากจากต้นไม้ ด้วยลักษณะและรูปทรงและสีเขียวต้องการชื่อให้ถึงความเด่นชัดที่สุดของต้นไม้ว่ามีลักษณะอย่างไรเมื่อลงบนการทอลายผ้า13 new2