ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกพริก2สายพันซึ้งมีขนาดดอกต่างขนาดกันลายที่4