12-50  ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงเจดีย์เจดีย์ 1-2