ลายจกขอไล่

ในการทอจะใช้ 22 ไม้ถีบ 22 ตะกอ  มีลายหลัก 1 ลาย คือ ลายขอไล่  ลายประกอบ 2  ลาย คือ ลายดอกตะล่อม และลายสะเป่าคอกค่อมไข่ปลา  แหล่งกำเนิดลาย คือ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่  จกเปนลายตีนซิ่นประกอบกับตัวซิ่น ลายนี้มีอายุประมาณ 80-100 ปี มาแล้ว

Jok_koolai