ผ้ายก หมายถึง ผ้าไหมที่ทอยกลวดลายให้นูนสูงขึ้นกว่าผืนผ้า โดยเลือกยกบางเส้นและข่มบางเส้น แล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทอง ซึ่งเทคนิคในการทอยกให้เกิดลวดลายนี้เรียกว่า เทคนิคการยกดอก ผ้ายกเป็นผ้าโบราณที่อดีตใช้ในคุ้มเจ้าหรือในพระราชสำนักเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการยกดอกกันมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนโดยรูปแบบของลวดลายผ้ายกลำพูน มีลวดลายที่หลากหลายตามแต่จินตนาการของผู้ออกแบบที่จะนำลวดลายต่างๆ มาผสมผสานกัน เอกลักษณ์คือลายดอกพิกุลเป็นลวดลายผ้าโบราณที่มีการออกแบบสำหรับทอผ้ายกลำพูนในอดีต ซึ่งต่อมาได้มีการออกแบบลวดลายดอกพิกุลที่หลากหลายมากขึ้น ผ้าทอยกดอกที่ออกแบบเป็นแบบผ้าซิ่นยกเชิงทึบ ลายทอที่ออกแบบนั้นตัวซิ่นจะเป็นลายพิกุลเหลี่ยม ส่วนเชิงซิ่นได้มาจากการผสมผสานลายทอจากผ้ายกดอกเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยหยิบจุดเด่นและมีการประยุกค์บ้างในบางส่วน จัดทำโดย นางสาวศิริพัชร์ ฉัตรวัฒนกำจร 54544303026-1 นายอาคม มหาดไทย 54544303030-3 Yokdok21