ผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูน คือผ้าทอยกดอกที่มีลวดลาย มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะตัวของจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นศิลปะการทอที่มีรูปแบบเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยที่เห็นจากลายจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติ เป็นเรื่องราวของดอกไม้ใบไม้ ซึ่งสื่อให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน การดำรงชีวิตที่มีธรรมชาติเข้ามาเป็นเอกลักษณ์ สีที่ใช้จึงเป็นสีเขียวของใบไม้ใบหญ้า ทำให้สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติ สีอ่อนของดอกไม้

ดาวโหลด ลายทอยกดอก

นส.กฤตพร เจนร่วมจิต 54544303001-4  นส.สุนิดา ดูแสง  54544303028-7