การออกแบบผ้าทอยกดอก 20 ตะกอ 20 ไม้ถีบ นาย เอกภาพ  ปัญเจริญ และนาย อภิวัชร  เลิศนภาพรรณ  สท.3 Congraetulation