ลายทอยกดอก

ลายทอยกดอกดัดเเปลงจากลายต้นแบบ  นาย ณรงค์ชัย  ตันถา

ยกดอก 1