Browsing posts tagged: การแต่งกาย
การแต่งกายของชาวล้านนาในอดีต

          จากหลักฐานที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังหลายๆ แห […]

การแต่งกายของชาวล้านนา

    ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนั้น เป็นด […]