Browsing posts tagged: กี่ทอผ้า
เครื่องทอผ้าของชาวล้านนา

เครื่องทอผ้าของชาวล้านนา ในภาษาท้องถิ่นนิยมเรียกว่า “กี […]

เครื่องทอผ้าของชาวล้านนา

     เครื่องทอผ้าของชาวล้านนา ในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ก […]