Browsing posts tagged: ผ้าทอ
การแต่งกายของชาวล้านนา

    ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนั้น เป็นด […]

ผ้าตระกูลไต

“ไท” เป็นชื่อที่กลุ่มคนไทใช้เรียกตัวเอง แต่ออกเสียงเป็น […]

ผ้าทอไทยวน

ชาวไทยวน-โยนก เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้ […]

ผ้าทอไทลื้อ

ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ เป็นชาวไทกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอยู […]

ผ้าไหมยกดอกลำพูน

ผ้าไหมยกลวดลายได้เริ่มแพร่หลายตั้งแต่สมัยของพระราชชายาเ […]