Browsing posts tagged: ล้านนา
การแต่งกายของชาวล้านนาในอดีต

          จากหลักฐานที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังหลายๆ แห […]

เทคนิคการทอผ้าของชาวล้านนา

ดินแดนล้านนามีความแตกต่างของผ้าทอตามลักษณะของวัฒนธรรมใน […]

เครื่องทอผ้าของชาวล้านนา

เครื่องทอผ้าของชาวล้านนา ในภาษาท้องถิ่นนิยมเรียกว่า “กี […]

กลุ่มชาติพันธ์ที่สำคัญในดินแดนล้านนา

ชาวล้านนาในปัจจุบันมีที่มาจากการผสมผสานและดำรงชีพอยู่ร่ […]

ประวัติศาสตร์ดินแดนล้านนา

     เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 19 บริเวณภาคเหนือตอนบน ของปร […]

การแต่งกายของชาวล้านนา

    ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนั้น เป็นด […]

เครื่องทอผ้าของชาวล้านนา

     เครื่องทอผ้าของชาวล้านนา ในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ก […]

ผ้าตระกูลไต

“ไท” เป็นชื่อที่กลุ่มคนไทใช้เรียกตัวเอง แต่ออกเสียงเป็น […]

ผ้าทอไทยวน

ชาวไทยวน-โยนก เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้ […]

ผ้าทอไทลื้อ

ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ เป็นชาวไทกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอยู […]

ผ้าไหมยกดอกลำพูน

ผ้าไหมยกลวดลายได้เริ่มแพร่หลายตั้งแต่สมัยของพระราชชายาเ […]