การออกแบบลวดลายทอได้รับแรงบันดาลใจจาก ลวดลายทีสวยงามของตุงล้านนา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์หรือเปรียบเสมือนเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา โดยลวดลายที่ใช้ต้องการสื่อให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่ ความสวยงามบนลวดลายที่มีความอ่อนช้อย สีสัน และรูปทรงร่วมสมัย  . .ลายยกขนาด 12 ตะกอ 32 ม้าถีบ chor 2