แหล่งกำเนิดลวดลาย บ้านหลวงป่ายาง,บ้านนา,บ้านเหนือใหญ่,บ้านเก๊ามะปินและบ้านใกล้เคียงตำบลน้ำอ่างและตำบลใกล้เคียงอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตย์

ประวัติความเป็นมาของลวดลาย ลายโกมถมหรือโคมถมเป็นลายจกโบราณของกลุ่มไตยวนวนตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โกมถมเป็นลายหนึ่งในสองลายของลายจกตีนซิ่นชาวบ้านน้ำอ่าง ลายโกมถมหือลายโคม เป็นภาษาล้านนา หมายถึงลวดลายที่มีบานต่อกันเป็นช่อ (ขอ) และส่วนที่ว่างจะถูกถมให้เต็ม (ไม่ให้มีช้องว่าง) ลายโกมถมของตำบลน้ำอ่างโบราณจะใช้เพียง 2-3  สี แต่วรรณะสีจะเน้นที่วรรณะเขียวหรือเขียวเหลือง และดำหรือสีพื้นของตีนจกเป็นส่วนประกอบ ลายโกมถมหากพิจารณาลวดลายแล้วจะมีจกเป็นส่วยประกอบ ลายโกมถมหากพิจารณาลวดลายแล้วจะมีจกของบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัยและจกอำเ๓อลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ลาย “แปดขอ” โดยเฉพาะลายหลักซึ่งมีรูปแบบเช่นเดียวกันกับลสย “โคมถม” แต่ส่วนประกอบของลายจะมีความแตกต่างกัน อนึ่งในปัจจุบันนี้ ตีนจกของตำบลน้ำอ่างได้มีการจกวรรณะของสีแตกต่างไปจากอดีตทั้งนี้เนื่องจากความต้องการของตลาด และเพื่อตอบสนองต่อสังคมและธุรกิจ จึงทำให้เอกลักษณ์เสียไป

อายุของลวดลาย (พ.ศ.2547)  80-110 ปี

จำนวน 25 ไม้

ลวดลายทั้งหมดประกอบไปด้วย ลายหลัก 1 ลาย ลายโกมถม (โคมถม) ลายประกอบ 8 ลาย

ลายมะลิเลื้อย

ลานเม็ดแตง,กาบ

ลายขอไล่(แนวกาบ)

ลายนกซ้อน

ลายนกห้อย,นกน้อย

ลายขออุ้ม

ลายกาบของสร้อยตีนนก

ลายกั๊วะดอกเอื้อง

วัสดุที่ใช้ใรการทอ ไหม,ฝ้านปั่นมือ,ฝ้านเกลียว,ฝ้ายพ่ายและไหมพรม

สีที่ใช้ สีเคมี

ประโยชน์ใช้สอย  ใช้สำหรับจกเป็นตีนซื่นต่อกับตัวซิ่น โยไม่จำกัดชนิดของผ้าซิ่น

ผู้ออกแบบ : นางสาว นิภารัตน์ ณ เชียงใหม่  E-mail : beam110434@hotmail.com

ดาวน์โหลดลายโกมถม (โคมถม)