ลายทอจก ลายขอซ้อนดอกแก้ว  เป็นลายโบราณของกลุ่มดอนแร่ โดยนำลายโบราณแต่ละลายมาจัดวางใหม่  โดยมีลายหลักคือ ขอซ้อนดอกแก้ว จำนวน 18 ไม้ และลายประกอบ 2 ลาย คือลายขอดอกแก้ว และลายขอ    benja